គ្រឿង​ផ្សំ​សម្រាប់​ធ្វើគាវ​(Gyoza yaki)25 ​បំណែក​
សាច់ជ្រូ​កចិញ្ច្រាំ ​120g​
ស្ពៃ​ក្តោប​ 100g​
ខ្ទឹម​បារាំង​ 50g​
ផ្កា​គូឆាយ​ និង​ ស្លឹក​ខ្ទឹម​ 50g​

kiv

គ្រឿងទេស​
ទឹក​ស៊ីអ៊ីវ ​កន្លះ​ស្លាប​ព្រា​បាយ​(7.5ml)
ស្ករស​ កន្លះ​ស្លាប​ព្រា​កា​ហ្វេ​(2.5ml)
ម្រេច​មួយ​ចឹប​(ចុងម្រាម)​
ស្រាស​ មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
ប្រេង​ល្ង ​កន្លះ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
ម្សៅដំឡូង​ មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
មើម​ខ្ទឹម​ចិញ្ច្រាំ​អោយ​ម៉ត់ ​1ស្លាប​ព្រាកាហ្វេ​
ខ្ញី​ចិញ្ច្រាំ​អោយ​ម៉ត់​ កន្លះ​ស្លាប​ព្រា​កាហ្វេ​
ប្រេង​ខ្្យង​ កន្លះ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
ឬ​ម្សៅស៊ុប ​1ស្លាប​ព្រាកាហ្វេ​

បន្ទះ​ម្សៅ​នំ​សំរាប់​ខ្ចប់​គាវ ​25បន្ទះ​
ប្រេងល្ង​ មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​ទុកលាប​លើ​បន្ទះ​ម្សៅ​នំ​សំរាប់​ខ្ចប់​គាវ ​ពេល​ខ្ចប់គាវ​

ទឹក​ជ្រលក់​គាវ​
ទឹកខ្មេះ​ មួយ​ស្លាប​ព្រា​បាយ​
ទឹកស៊ីអ៊ីវ ​មួយស្លាប​ព្រា​កា​ហ្វេ​
ប្រេង​ល្ង​ ឬ ​ប្រេង​Rayu (ប្រភេទ​នៃ​ប្រេង​chili)​

គ្រឿងផ្សំ​សម្រាប់​ធ្វើគាវ​(Gyoza yaki)25 បំណែក​
សាច់ជ្រូក​ចិញ្ច្រាំ​ 120g
ស្ពៃ​ក្តោប​ 100g
ខ្ទឹម​បារាំង ​50g
ផ្កា​គូឆាយ ​និង​ ស្លឹកខ្ទឹម ​50g

គ្រឿងទេស​
ទឹកស៊ីអ៊ីវ​ កន្លះ​ស្លាប​ព្រាបាយ​(7.5ml)
ស្ករស ​កន្លះ​ស្លាប​ព្រាកាហ្វេ​(2.5ml)
ម្រេច​មួយ​ចឹប​(ចុងម្រាម)
ស្រាស​ មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
ប្រេង​ល្ង ​កន្លះ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
ម្សៅដំឡូង ​មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
មើមខ្ទឹម​ចិញ្ច្រាំ​អោយម៉ត់ ​1ស្លាប​ព្រាកាហ្វេ​
ខ្ញី​ចិញ្ច្រាំ​អោយ​ម៉ត់​ កន្លះ​ស្លាប​ព្រា​កាហ្វេ​
ប្រេងខ្្យង ​កន្លះ​ស្លាបព្រា​បាយ​
ឬ​ម្សៅ​ស៊ុប ​1ស្លាបព្រា​កាហ្វេ​

បន្ទះ​ម្សៅ​នំ​សំរាប់​ខ្ចប់​គាវ​ 25បន្ទះ​
ប្រេងល្ង​ មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​ទុក​លាប​លើ​បន្ទះ​ម្សៅ​នំ​សំរាប់​ខ្ចប់​គាវ ​ពេល​ខ្ចប់គាវ​

ទឹក​ជ្រលក់​គាវ​
ទឹក​ខ្មេះ​ មួយ​ស្លាប​ព្រាបាយ​
ទឹក​ស៊ីអ៊ីវ ​មួយ​ស្លាប​ព្រា​កាហ្វេ​
ប្រេងល្ង​ ឬ​ ប្រេង​Rayu (ប្រភេទ​នៃ​ប្រេង​chili)