ធុង​ជូត​ផ្ទះ​ងាយ​ស្រួល​និង​មាន​ពណ៏​ស្រស់​ស្អាត​តំរូវ​តាម​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​។

 

 

 

179144_330110110402323_598722862_n

(Source: City long )