មេផ្ទះ​សម័យ​ថ្មី​គឺ​យល់​ដឹង​ច្រើន​ពី​សុខភា​ព​អនាម័យ​ផ្ទះ​បាយ​និង​ការរស់​នៅ​រាល់​ថ្ងៃបាន​ច្រើន​ជាង​ការ​ពីមុខ​អ្នក​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​​រៀប​ចំតុប​តែង​ផ្ទះ​បាយ​ជា​ឈុតពណ៍​ដូចៗ​គ្នា​មើល​ទៅ​ទាក់​ទាញ​ហើយ​ស្អាត​មាន​របៀប​រៀប​រយ​ពេលភ្ញៀវ​ពន្លឺ​មក​លេង​មាន​ការ​កោត​សរសើរ​ថ្ងៃ​នេះ​សូម​លើក​យក​មក​បង្ហាញ​ធុង​សំរាម​ដែល​មាន​ពណ៍​Cute  និង​មាន​គំរប​អាច​បិត​បើក​ងាយ​ដាក់​សំរាម​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​បាយ​ដែល​ផ្ដល់​អានាម័យ​ក្លិន​ដោយ​មិន​មាន​ភាព​កខ្វក់​ដោយ​សារក្លិន​ស្អុយ​ហោយ​មិន​មាន​សត្វ​ល្អិត​រោម​ដោយ​យើង​ចេះ​ជ្រើសរើស​យក​ធុង​សំរាម​ដែល​មាន​គំរម​និង​មាន​ពណ៍​ស្រស់​ស្អាតទៀត​។

 

282700_330110020402332_1127783302_n

 

(Source:citylong )