គ្រឿង​ផ្សំ​មាន​

+សូកូឡា

+ស្កសរ

+ស្រា

+ជីអង្កាម

+ចេក​ពង​មាន់​រឺ​ចេក​អំបូង​តាម​ចូលចិត្ត​

របៀប​ធ្វើ​

ដាក់​ខ្ទះ​ដាក់ប័រ​ កូរ​វា​អោយ​រលាយ​បន្ទាប់​មក​ដាក់​ស្កសរ​៣​ស្លាប​ព្រា​កូរ​អោយ​សព្វ​ហើយ​ដាក់​ចេក​ពង​មាន់​ចំនួន​៣​ផ្លែត្រលប់​វា​អោយ​ទន់់​ចេក​ឡើង​ក្រហម​បន្តិច​បន្ទាប់​មក​ចាក់​ស្រា​ចូល​ប្រហែល​១​ស្លាប​ព្រា​ហើយ​កូរ​បន្តិច​ដួស​ចេក​ដាក់​ចាន​ហើយ​ដួស​ការ៉េម​ដាក់​ពីលើ​ចេក​ចាក់​ទឹក​សូកូឡា​ពី​លើ​ចេក​ហើយ​ដាក់ជីអង្កាមពីលើ​​ហើយ​ជា​កា​រស្រេច​។

gelato-alla-banana

 

 

(Source: fnb.khmer79)